Skip to content Skip to navigation

Thiết kế vi mạch

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Nguyễn Minh Sơn TS K.KTMT Minh Son Nguyen, Insoo Kim, Kyuson Choi, Jaehyun Lim, Wonho Choi, and Jongsoo Kim, "New Multiplier for a Double-Base Number System Linked to a Flash ADC", ETRI Journal (SCI), pp. 256 – 259, Vol. 34, No. 2, Apr 2012. Đầu mối liên hệ
  2 Lâm Đức Khải TS K.KTMT Minh-Son Nguyen, Nguyen Huu Nhan, Jongsoo Kim, “Low power and area of 6-bit flash ADC based on DBNS for SoC architecture of DSP Applications”, Journal of Science and Technology, Oct 2014.  
  3 Phạm Thanh Hùng Ths K.KTMT Tien Le, Duy Nguyen, Son Nguyen, “An approach of using in-home contexts for activity recognition and forecast”, the 2nd International Conference on Control, Automation and Robotics, ISBN: 978-1-4673-8702-6, pp. 182-186, 2016.  
  4 Trương Văn Cương Ths K.KTMT Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Chí Nhân, “Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị giám sát an ninh cho ngôi nhà tại Việt Nam với tiêu thụ năng lượng thấp’’, Đề tài NCKH cấp Tỉnh/Thành phố mã số 2015/HĐ-SKHCN, thời gian thực hiện 04/2015 – 8/2016, kết quả đạt loại KHÁ.  
  5          
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị   Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...