Skip to content Skip to navigation

An toàn và An ninh thông tin

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Phạm Văn Hậu TS Khoa MMT&TT   Trưởng nhóm
  2 Nguyễn Anh Tuấn TS Khoa MMT&TT   thành viên
  3 Đàm Quang Hồng Hải TS Khoa MMT&TT   thành viên
  4 Nguyễn Duy ThS Khoa MMT&TT   thành viên
  5 Lê Đức Thịnh ThS Khoa MMT&TT   thành viên
  6 Nguyễn Thanh Hòa CH/KS Khoa MMT&TT   thành viên
  7 Đồng Tiến Dũng CH/KS Khoa MMT&TT   thành viên
  8 Ung Văn Giàu CH/KS Khoa MMT&TT   thành viên
             
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...