Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025

Kính gửi quý Thầy/Cô,

ĐHQG-HCM đã có thông báo về xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 trong công văn số 612/ĐHQG-KHCN (https://vnuhcm.edu.vn/nghien-cuu_33366864/thong-bao-xay-dung-nhiem-vu-kh-cn-cap-dhqg-hcm-nam-2022-va-giai-doan-2021-2025/333633376864.html)

Trân trọng kính mời quý Thầy/Cô tham dự buổi hướng dẫn về việc này, cụ thể:

- Chủ trì: Ban KHCN - ĐHQG-HCM

- Thời gian: 13:30 - 15:30, ngày 29/04/2021 (thứ 5)

- Địa điểm: Trường ĐH Quốc Tế (phòng họp sẽ thông báo sau)

- Thành phần tham dự: các GV quan tâm đến đăng ký đề tài KHCN, các trưởng PTN, các Trưởng/Phó Khoa/BM, đại diện P.KHCN

Hồ sơ đề xuất đề tài cấp ĐHQG-HCM theo quy định ban hành tại Quyết định số 193/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 22/3/2012, được đóng thành cuốn bao gồm:

  • Trang bìa và thuyết minh đề cương đúng biểu mẫu có chữ ký của chủ nhiệm;
  • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên chính của nhóm nghiên cứu;
  • Giấy xác nhận phối hợp thực hiện và các văn bản khác (nếu có) theo mẫu quy định.

Hình thức:

Thời hạn gửi hồ sơ:

  • Đề tài cấp ĐHQG-HCM loại A, B: trước 16g00 ngày 10/5/2021 (Thứ Hai)
  • Đề tài cấp ĐHQG-HCM loại C: trước 16g00 ngày 04/5/2021 (Thứ Ba)

Trân trọng cảm ơn.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.