Skip to content Skip to navigation

Thương mại điện tử

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Dương Minh Đức TS BM TMĐT-K.HTTT   Trưởng nhóm
  2 Đoàn Xuân Huy Minh TS Viện Công Nghệ Tính Toán   thành viên
  3 Trình Trọng Tin ThS BM TMĐT-K.HTTT   thành viên
  4 Văn Đức Sơn Hà ThS BM TMĐT-K.HTTT   thành viên
  5 Nguyễn Thị Hạnh ThS GVTG - CTV   thành viên
             
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...