Skip to content Skip to navigation

Thông tin về Hội nghị CFP MIWAI 2014

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi đến Quý Thầy/Cô Thông tin về Hội nghị quốc tế CFP MIWAI 2014 như sau:

  • Thời gian tổ chức: ngày 08-10/12/2014;
  • Địa điểm: Bangalore, INDIA
  • Mọi thông tin về Hội nghị Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo trang website: http://khamreang.msu.ac.th/miwai14

Chú ý:  HẠN GỬI BÀI là  15/7/2014