Skip to content Skip to navigation

Các hệ dự báo/khuyến nghị tài chính-chứng khoán

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Dương Minh Đức TS K. HTTT Đã công bố 5 công trình NCKH Trưởng Nhóm
  2 Huỳnh Đức Huy ThS K. HTTT (tạp chí chuyên ngành, hội thảo Thành viên
  3 Trần Quốc Bảo ThS Cộng tác viên khoa học trong/ngoài nước) Thành viên
  4 Đặng Liên Minh Cao học Cộng tác viên   Thành viên
  5 Đặng Công Tâm Cao học Cộng tác viên   Thành viên
  6          
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...