Skip to content Skip to navigation

IoTs/5G, mạng không dây thế hệ mới, điện toán đám mây, tính toán cận biên và phân bố

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
UiTiOt 1 Lê Trung Quân PGS.TS. Khoa MMT&TT tham khảo tại: Trưởng nhóm
  2 Lê Bảo Long PGS.TS. Viện INRS, Đại học Québec, Canada https://sites.google.com/site/quanletrung/home/publications-html Thành viên chính
  3 Đặng Ngọc Minh Đức TS Khoa ĐT-VT, Đại học TĐT http://iot.uit.edu.vn/ Thành viên chính
  4 Nguyễn Xuân Sâm TS Học viện BCVT Tp.HCM   Thành viên chính
  5 Hồ Mạnh Tài TS Học viện BCVT Tp.HCM   Thành viên chính
  6 Nguyễn Anh Tuấn TS Khoa MMT&TT   thành viên
  7 Đặng Lê Bảo Chương CH/KS Khoa MMT&TT   thành viên
  8 Huỳnh Văn Đặng CH/KS Khoa MMT&TT   thành viên
  9 Lý Trọng Nhân CH/KS Khoa MMT&TT   thành viên
  10 Trần Hồng Nghi ThS Khoa MMT&TT   thành viên
  11          
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...