Skip to content Skip to navigation

Trí tuệ nhân tạo& Học sâu

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Lê Đình Duy TS Khoa KHMT Bor-Chun Chen, , Yan-Ying Chen, Yin-Hsi Kuo, Thanh Duc Ngo, Duy-Dinh Le, Shin’ichi Satoh, Winston H. HsuScalable Face Track Retrieval in Video Archives using Bag-of-Faces Sparse RepresentationIEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology Trưởng nhóm
  2 Nguyễn Tấn Trần Minh Khang TS BGH   Thành viên
  3 Ngô Đức Thành TS Khoa KHMT   Thành viên
  4 Mai Tiến Dũng TS Khoa KHMT   Thành viên
  5 Nguyễn Vinh Tiệp ThS, NCS Khoa KHMT   Thành viên
  6 Nguyễn Duy Khánh ThS, NCS PTN TT ĐPT   Thành viên
  7 Đỗ Văn Tiến ThS Khoa KHMT   Thành viên
  8 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ThS PTN TT ĐPT   Thành viên
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Nguyễn Lưu Thùy Ngân TS K. KHMT Đề tài "Nghiên cứu xây dựng công cụ hỗ trợ sửa lỗi viết tiếng Anh cho báo cáo khoa học lĩnh vực Công nghệ Thông tin", Sở Khoa học Công nghệ Tp.HCM, nghiệm thu tháng 9/2017. Đầu mối liên hệ
  2 Nguyễn Văn Kiệt ThS BM.KH&KTTT Đề tài "Phân tích ý kiến cho dữ liệu phản hồi của người học" (Đại học Quốc gia Tp.HCM, đề tài loại D), dự kiến nghiệm thu tháng 8/2018.  
  3 Đặng Văn Thìn CH/ĐH PTN TTĐPT Bài báo "Variants of Long Short-Term Memory for Sentiment Analysis on Vietnamese Students’ Feedback Corpus", Vu Duc Nguyen, Kiet Van Nguyen và Ngan Luu-Thuy Nguyen, KSE 2018.  
          Bài báo "LSTM Easy-first Dependency Parsing with Pre-trained Word Embedding and Character-level Word Embedding in Vietnamese", Duc Binh Nguyen, Kiet Van Nguyen và Ngan Luu-Thuy Nguyen, KSE 2018.  
          Shared task: Hạng 1 Aspect Based Sentiment Analysis task (ABSA) - VLSP 2017;