Skip to content Skip to navigation

Tối ưu và điều khiển; Lý thuyết hệ động lực; Giải tích ngẫu nhiên

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Cao Thanh Tình TS BM Toán-Lý   Đầu mối liên hệ
  2 Dương Tôn Đảm TS BM Toán-Lý    
  3 Lê Hoàng Tuấn ThS, NCS BM Toán-Lý    
  4 Hà Mạnh Linh ThS BM Toán-Lý    
  5 Lê Huỳnh Mỹ Vân ThS BM Toán-Lý    
  6 Đặng Lệ Thuý ThS BM Toán-Lý    
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Dương Tôn Đảm TS BM Toán-Lý   Đầu mối liên hệ
  2 Cao Thanh Tình TS BM Toán-Lý    
  3 Lê Hoàng Tuấn ThS, NCS BM Toán-Lý    
  4 Hà Mạnh Linh ThS BM Toán-Lý    
             
Nhóm 3...