Skip to content Skip to navigation

Công nghệ tri thức và ứng dụng

STT Họ tên Học hàm/học vị Đơn vị Trách nhiệm
1 Đỗ Văn Nhơn PGS.TS Khoa KHMT Trưởng nhóm
2 Nguyễn Đình Hiển ThS Khoa KHMT thành viên
3 Huỳnh Thị Thanh Thương ThS Khoa KHMT thành viên
4 Nguyễn Thị Ngọc Diễm ThS Khoa KHMT thành viên
5 Phạm Nguyễn Trường An ThS Khoa KHMT thành viên
6 Hồ Long vân ThS Khoa KHMT thành viên
7 Mai Trung Thành ThS Đại học Mở thành viên
8 Ali Selamat Professor Universiti Teknologi Malaysia (UTM) Chuyên gia cộng tác
9 Nguyễn Thanh Bình TS Đại học KHTN - ĐHQG HCM thành viên