Skip to content Skip to navigation

Khoa học dữ liệu

STT Họ tên Học hàm/học vị Đơn vị Trách nhiệm
1 Đỗ Phúc PGS.TS BM.KHKTTT Trưởng nhóm
2 Huỳnh Ngọc Tín TS Khoa CNPM thành viên
3 Nguyễn Gia Tuấn Anh TS BM.KHKTTT thành viên
4 Nguyễn Trác Thức Th Si Khoa CNPM thành viên
5 Nguyễn Thị Kim Phụng Th Sĩ KHoa HTTT thành viên
6 Mai Xuân Hùng Th Sĩ Khoa HTTT thành viên
7 Phạm Thế Anh Phú ThSĩ NCS NCS thành viên
8 Tạ Duy Công Chiến TS Cộng tác viên  
9 Dương Tôn Đảm TS Bm Toán Lý Thành viên