Skip to content Skip to navigation

Kỹ thuật Blockchain

STT Họ tên học hàm/học vị Đơn vị trách nhiệm
1 Nguyễn Anh Tuấn TS Khoa MMT&TT Trưởng nhóm
2 Đặng Lê Bảo Chương CH/KS Khoa MMT&TT thành viên
3 Đào Thị Thu Hà CH/KS Khoa MMT&TT thành viên
4 Thái Huy Tân ThS Khoa MMT&TT thành viên
5 Nguyễn Văn Thông KS Cộng tác viên thành viên
6 Nguyễn Văn Thái KS Cộng tác viên thành viên
7 Nguyễn Hiền SV Cộng tác viên thành viên