Skip to content Skip to navigation

Trí tuệ nhân tạo& Học sâu

STT Họ tên học hàm/học vị Đơn vị Trách nhiệm
1 Lê Đình Duy TS Khoa KHMT Trưởng nhóm
2 Nguyễn Tấn Trần Minh Khang TS BGH Thành viên
3 Ngô Đức Thành TS Khoa KHMT Thành viên
4 Mai Tiến Dũng TS Khoa KHMT Thành viên
5 Nguyễn Vinh Tiệp ThS, NCS Khoa KHMT Thành viên
6 Nguyễn Duy Khánh ThS, NCS PTN TT ĐPT Thành viên
7 Đỗ Văn Tiến ThS Khoa KHMT Thành viên
8 Nguyễn Thị Bảo Ngọc ThS PTN TT ĐPT Thành viên