Skip to content Skip to navigation

Dữ liệu Không gian và Thời gian

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Nguyễn Gia Tuấn Anh TS BM.KHKTTT   Đầu mối liên hệ
  2 Nguyễn Văn Xanh ThS BM.KHKTTT    
  3 Tạ Thu Thủy ThS BM.KHKTTT    
  4 Võ Ngọc Tân ThS BM.KHKTTT    
  5          
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...