Skip to content Skip to navigation

Ẩn thông tin trong dữ liệu số

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Dương Minh Đức TS K.HTTT Đã công bố 10 công trình NCKH Đầu mối liên hệ
  2 Dương Anh Đức PGS,TS Sở TTTT TPHCM (tạp chí chuyên ngành, hội thảo  
  3 Nguyễn Hồng Trí ThS Cộng tác viên khoa học trong/ngoài nước)  
  4          
  5          
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...