Skip to content Skip to navigation

Truyền thông, Xử lý tín hiệu truyền thông

Nhóm 1 STT Nhân lực Học hàm/ học vị Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1 Lâm Đức Khải TS KTMT   Đầu mối liên hệ
  2 Trịnh Lê Huy TS KTMT    
  3          
  4          
  5          
Nhóm 2 STT Nhân lực   Đơn vị Kết quả NC trong 5 năm gần nhất Ghi chú
  1         Đầu mối liên hệ
  2          
  3          
  4          
  5          
Nhóm 3...