Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo số 2 Hội nghị Khoa học Quốc gia - Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin - FAIR'2020

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính chuyển Quý Thầy/Cô Thông báo số 2 Hội nghị Khoa học Quốc gia - Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng Công nghệ thông tin - FAIR'2020

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Về việc Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại ĐHQG - TP. HCM giai đoạn 2020 - 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 47/TB-SHTT ngày, 10/05/2020 về việc: Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại ĐHQG - TP. HCM giai đoạn 2020 - 2021 .

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo về việc Đề xuất, đăng ký Dự án nghiên cứu phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2020-2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Văn bản số 1573/VNPT-NCPT, ngày 08/4/2020 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc Đề xuất, đăng ký Dự án nghiên cứu phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2020-2021.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 352/ĐHQG-KHCN ngày, 28/02/2020 về việc: Thông báo xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2021.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

 

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang