Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo số 01 phát động cuộc thi "Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP" chủ đề năm 2021: Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 13/TB-SHTT ngày, 22/03/2021 về việc :

Thông báo số 01 phát động cuộc thi "Sinh viên với quyền sở hữu trí tuệ S&IP" chủ đề năm 2021: Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên với Quyền sở hữu trí tuệ S&IP chủ đề năm 2021 "Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh"

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 390/KH-ĐHQG ngày, 22/03/2021 về việc :

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sinh viên với Quyền sở hữu trí tuệ S&IP chủ đề năm 2021 "Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh".

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập" năm 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 315/TB-ĐHNN ngày, 12/03/2021 về việc :

Thông báo số 1 tổ chức hội thảo quốc gia với chủ đề "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, bản ngữ và quốc tế học trong thời kỳ hội nhập" năm 2021.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Thông báo số 4 thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045"

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến quý Thầy Cô văn bản số 368/TB-ĐHQG ngày, 17/03/2021 về việc:

Thông báo số 4 thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045".

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô văn bản số 393/ĐHQG-KHCN ngày, 22/03/2021 về việc: Đăng ký tham gia chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2022.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia VNICT 2021 (@2021)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô văn bản số 72/ĐH CNTT&TT ngày, 05/03/2021 về việc: Mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia VNICT 2021 (@2021).

Thông tin chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

THÔNG BÁO SỐ 1 Hội nghị Khoa học trẻ và nghiên cứu sinh năm 2021 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

  1. Mục tiêu:
  • Thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo, tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trẻ báo cáo kết quả nghiên cứu; sớm gắn kết kết quả nghiên cứu với thực tiễn.
  • Chào mừng 15 năm thành lập Trường.
  1. Nội dung:

Các ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ cho công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục - đào tạo, sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kính gửi Quý Thầy/Cô,
Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi đến Quý Thầy/Cô văn bản số 155/ĐHQG-KHCN ngày 04/02/2021 về việc :

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu .

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.
Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Trang