Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Thông báo Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2022-2023 (tỉnh An Giang)

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Thông báo số 1516/TB-SKHCN, ngày 02 tháng 12 năm 2021 về việc Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2022-2023.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Thông báo, mời viết bài tham luận Hội thảo xây dựng cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1957/ĐHQG-KHCN, ngày 03 tháng 12 năm 2021 về việc thông báo, mời viết bài tham luận Hội thảo xây dựng cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học Việt Nam.

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2021

Chào các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn Danh sách đề tài NCKH-SV đăng ký xét duyệt đợt 2-2021, Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các bạn sinh viên, giảng viên hướng dẫn kiểm tra lại thông tin xem có sai sót gì không và phản hồi về cho Phòng (qlkhcn@uit.edu.vn) đến hết ngày 06/12/2021.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lần 1 năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1548/ĐHQG-KHCN về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ lần 1 năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định đăng trên website https://skhcn.lamdong.gov.vn/  gồm:

Trang

Subscribe to Thông báo